Прес-центр

В минулій публікації ми розповіли про типи компаній, які доступні для реєстрації в США нерезидентами. Сьогодні розглянемо детальніше С-corporation і зробимо акцент на особливостях їх оподаткування.
Щодо питання податків, зробимо невелику ремарку: офшорні або повністю безподаткові штати - це міф.
C-сorp - юрособа, яка забезпечує захист власника активів (акціонера) від вимог кредиторів. Корпорація C вважається окремим платником податків. Якщо прибуток потім розподіляється серед власників акцій у вигляді дивідендів, вони повинні платити прибутковий податок. Таким чином ці компанії підпадають під «подвійне оподаткування».
Основним податком для С-corporation є податок на прибуток в розмірі 21%. Сплачується він в бюджет раз на рік за результатами звітних даних в декларації. Однак після виплати дивідендів партнери також повинні зробити податкові відрахування. З нарахованих дивідендів нерезидент повинен перерахувати податок до країни, резидентом якої представлений власник корпорації.
Між Україною і США підписано угоду про уникнення подвійного оподаткування, це означає, що з однієї суми прибутку податки два рази не стягуються. Тобто, сума податків, яку підприємець заплатив з дивідендів в США, не буде стягуватись при сплаті податків у нього в країні.
Отже, нерезиденту США, який є власником C-Corporation, слід розуміти, що податок від доходів доведеться платити двічі: на рівні корпорації і при виплаті дивідендів.
ЮКГ «Яремчук і партнери» у співпраці з американською юридичною фірмою-партнером надасть Вам усі необхідні юридичні консультації з приводу потенційної реєстрації Вашого бізнесу в США, підготує пакет необхідних документів, а також допоможе у безпосередньому процесі реєстрації юридичної особи в США.

122023199 3420385468038183 4044677516539213775 n

In a previous post, we talked about the types of companies that are available for registration in the US by non-residents. Today we are going to consider C-corporation in more detail and emphasize features of their taxation.
On the issue of taxes, let's make a small remark: offshore or completely tax-free states are a myth.
C-corp is a legal entity that protects the owner of assets (shareholder) from creditors' claims. C-corp is considered a separate taxpayer. If the profits are then distributed among the shareholders in the form of dividends, they must pay income tax. Thus, these companies are subject to "double taxation".
The main tax for C-corporation is the income tax of 21%. It is paid to the budget once a year based on the results of the reporting data in the tax return. However, after dividends are paid, partners must also make tax deductions. On accrued dividends, a non-resident must transfer tax to the country of which the owner of the corporation is a resident.
Ukraine and the United States have signed an agreement to avoid double taxation, which means that taxes are not levied twice on one amount of profit. That is, the amount of taxes that the entrepreneur paid on dividends in the United States will not be levied when paying taxes in his country.
Therefore, a non-US resident who owns a C-Corporation should understand that income tax will have to be paid twice: at the corporate level and when dividends are paid.
Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group, in cooperation with an American partner law firm, will provide you with the legal advice on the potential registration of your business in the United States, prepare a package of necessary documents, and assist in the process of registration of a legal entity in the United States.

122023199 3420385468038183 4044677516539213775 n

The Shevchenko District Court of Kyiv for the period of the trial forbade the demolition of the “Flowers of Ukraine” building, due to violations of non-property copyright of the architect of the building. The author of the unique building in the style of modernism is the People's Architect of Ukraine Mykola Levchuk. In 1986 the project received the award of the Union of Architects of Ukraine as the "building of the year".
Mykola Levchuk filed a lawsuit against the demolition of the building. The owner of the building did not involve Levchuk in the designing the reconstruction and did not receive permission from the architect.
Flowers of Ukraine is a work of architecture and, therefore, it is an object of copyright. According to the Law "On Copyright and Related Rights", the author has a personal non- property right to demand the preservation of the integrity of the work and to oppose any distortion or other alteration of the work or any other encroachment on the work that may damage the author's honor and reputation.
This is the first case in the history of Ukrainian urban planning, when the court imposed such injunctive relief in a case of infringement of non-property copyright of the architect.
In order to effectively protect copyright, we advise you to use the services of patent attorneys of Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group, who will help in the proper preparation and filing of an application for copyright registration, as well as help you to choose the most effective way of protection of your rights as an author in case of their infringement.

204967028 254915723073602 1896795655977429278 n

Шевченківський районний суд Києва на час судового процесу заборонив демонтаж будівлі "Квіти України" в Києві через порушення немайнових авторських прав архітектора будівлі. Автор унікальної будівлі в стилі модернізм — народний архітектор України Микола Левчук. У 1986 проект здобув премію Спілки архітекторів України як «будівля року».
Микола Левчук подав позов, виступивши проти демонтажу будівлі. Власник будівлі не залучив архітектора Левчука до проектування реконструкції і не отримав від архітектора відповідного дозволу.
Квіти України – це твір архітектури, а отже, об'єкт авторських прав. Відповідно до Закону «Про авторське право і суміжні права» автору належить особисте немайнове право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.
Це перший випадок в історії українського містобудування, коли суд застосував подібне забезпечення позову у справі про порушення немайнових авторських прав архітектора.
З метою ефективної охорони авторських прав, ми радимо Вам скористатися послугами патентних повірених ЮКГ «Яремчук і партнери», які нададуть Вам юридичну консультацію щодо захисту Ваших прав та допоможуть у правильній підготовці і подачі заявки на реєстрацію авторського права.

204967028 254915723073602 1896795655977429278 n

The domain name or in fact the "name of the site" on the Internet becomes a unique means of individualization of manufacturers and their products and in terms of importance it can be compared to a trademark. How to get a domain in the UA zone?
Requirement number one: to register a domain name in the UA zone, you must have a registered trademark. In this case, the wording of the domain must match the wording of the trademark.
The registration procedure is quite simple and includes domain verification, entering data about the registrant and payment. The stage of verification concerns the validity of the trademark protection on the territory of Ukraine, the validity of the trademark certificate, the compliance of the mark with the claimed domain, compliance of the data about the trademark owner with the data about the declared owner of the domain.
Here are some important points to keep in mind when registering a domain:
• if your TM is a designation written in a font that can be read in different ways, ie is not unambiguous for perception, it may become a ground for refusal to obtain the desired domain. Similar difficulties may arise in the case of domain registration for a combined sign, which, in addition to the verbal part, contains graphic elements.
• domain names in the UA zone are registered exclusively with symbols of the Latin alphabet, ie, if your trademark is registered in Russian or Ukrainian, it is necessary to transliterate the symbols in accordance with the approved transliteration tables.
Yaremchuk & Partners will provide you with legal advice, as well as the necessary set of services for the registration of your trademark in Ukraine and in foreign countries, as well as help with obtaining the appropriate domain in the UA zone.

photo 2021 07 01 00 26 07 2