Патентні повірені Юридичної Консалтингової Групи "Яремчук і партнери" допоможуть запатентувати винахід чи корисну модель, підготувавши всі необхідні документи для подачі заявки на його реєстрацію, проведуть попередній пошук з метою виявлення аналогів, підготують кваліфіковану відповідь на запит експертизи патентного відомства України, допоможуть знизити ризик отримання відмови у видачу патенту.

Як отримати патент на винахід чи корисну модель в Україні

Для отримання патенту України на винахід або корисну модель необхідно подати заявку до патентного відомства України (Укрпатент). Заявка - це комплект належним чином оформлених документів. Для отримання патенту в будь-якій іншій країні необхідно подати заявку в патентне відомство цієї країни, або подати міжнародну заявку, за допомогою якої потім можна буде отримати патент практично в будь-якій країні (ах) світу.

За заявкою на винахід Укрпатент проводить спочатку формальну експертизу, а потім кваліфікаційну експертизу. За заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза.

Під час формальної експертизи встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

При позитивному рішенні експертизи заявнику видається патент на винахід (корисну модель). За кожну дію (наприклад, подання заявки, проведення кваліфікаційної експертизи, внесення змін в заявку, продовження строків відповіді та ін.) заявнику необхідно сплачувати в Укрпатент відповідні збори.

Перелік документів, необхідних для видачі патенту України на винахід або корисну модель

  • Матеріали, що розкривають суть винаходу чи корисної моделі (текст опису та креслення).
  • Повне найменування заявника на українській мові (назва фірми, її юридична адреса або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи).
  • Засвідчена копія пріоритетного документа (при вимаганні пріоритету за Паризькою Конвенцією).
  • Відомості про винахідників на українській мові (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання).
  • Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у відповідних установах.
  • Договір про надання послуг нашою компанією заявникові.

Для чого потрібна допомога патентних повірених?

Оскільки вимоги патентних відомств до оформлення та складання документів заявки на винахід (корисну модель) - досить суворі, невиконання їх може призвести до тривалого листування між заявником і патентним відомством (особливо це стосується іноземних патентних відомств), необхідності виправлення тих чи інших помилок в матеріалах заявки, збільшення строків розгляду заявки та як наслідок необхідності сплачувати додаткові збори.

При поданні заявки в патентне відомство іноземної країни помилки при складанні заявки призводять до значних фінансових витрат. Крім того, будь-які помилки в багато разів збільшують ризик відмови у видачі патенту.

Правові аспекти патентування винаходів і корисних моделей в Україні

Основним законодавчим актом в Україні щодо винаходів та корисних моделей є Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі".

Винаходом (корисною моделлю) називають результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з Законом винаходом (корисною моделлю) може бути:

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
  • процес (спосіб);
  • нове застосування відомого продукту чи процесу.

Продуктом, зокрема, може бути пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенні рослини і тварини.

Процесом може бути дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Винахід може отримати правову охорону, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель може отримати правову охорону, якщо вона є новою і промислово придатною.

Право власності, пріоритет і авторство на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. В Україні строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії патенту на корисну модель - 10 років.