Пресс-центр

Реєстрація торгової марки в США може бути здійснена одним з нижчезазначених способів:
• подача заявки на реєстрацію ТМ через Українське патентне відомство відповідно до Мадридської системою;
• подача заявки на реєстрацію ТМ через Американське патентне відомство - United States Patent and Trademark Office (USPTO), відповідно до національного законодавства США.
У першому випадку можлива одночасна реєстрація в інших країнах, які підписали Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, а в другому - правова охорона буде поширюватися тільки на території США.
Після того, як ви визначитеся з тим, що тип захисту, який вам потрібен, полягає саме у правовій охороні торговельною маркою, тоді вибір знака буде найпершим кроком у загальному процесі реєстрації. До цього потрібно ставитися з розумом і обережністю, тому що не кожна марка підлягає реєстрації в USPTO. Підприємства та приватні особи, які вперше мають справу з товарними знаками та процесом їх реєстрації, часто обирають знак для свого товару чи послуги, який важко або навіть неможливо зареєструвати з різних причин.
Ви повинні визначити формат вашого знака: стандартний знак, стилізований / дизайнерський знак або звуковий знак.
Дуже важливо чітко визначити товари та / або послуги, на які поширюється правова охорона.
Обов’язково потрібно здійснити пошук в базі даних USPTO, щоб визначити, чи не заявляє інша особа про права на товарний знак в тотожному формулюванні / дизайні і чи не використовуються він щодо суміжних товарів / послуг.
Також перш ніж подавати заявку на реєстрацію ТМ, ви повинні мати підставу для такої подачі: комерційне використання, намір використовувати, іноземна заявка (на підставі паризької Конвенції), іноземна реєстрація, міжнародна реєстрація. Кожна «підстава» має різні вимоги, яких необхідно дотримуватися.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть юридичні консультації щодо реєстрації торговельної марки в США, а також допоможе Вам у підготовці всіх необхідних документів.

photo 2021 03 01 22 02 06

Trademark registration in the United States can be done in one of the following ways:
• filing an application for registration of a trademark through the Ukrainian Intellectual Property Institute in accordance with the Madrid system;
• filing an application for registration of a trademark through the United States Patent and Trademark Office (USPTO), in accordance with national law.
In the first case, simultaneous registration is possible in other countries that have signed the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, and in the second case, legal protection of registered trademarks will extend only to the United States.
Once you determine that the type of protection you need is, in fact, trademark protection, then selecting a mark is the very first step in the overall application/registration process. Businesses and individuals new to trademarks and the application/registration process often choose a mark for their product or service that may be difficult or even impossible to register and/or protect for various reasons. Before filing a trademark/service mark application, you should consider:
• whether the mark you want to register is registrable, and
• how difficult it will be to protect your mark based on the strength of the mark selected.
You must identify your mark format: a standard character mark, a stylized/design mark, or a sound mark.
It is critical you identify clearly the precise goods and/or services to which the mark will apply.
Always search the USPTO database to determine whether anyone is already claiming trademark rights in wording/design that is similar and used on related goods/services through a federal registration.
Before filing an application, you must know what your "basis" for filing is: use in commerce basis, intent-to-use basis, foreign registration basis, foreign application basis, international registration (based on the Madrid Agreement). Each “filing basis” has different requirements that must be met before a trademark may proceed toward registration.
Yaremchuk & Partners will provide you with legal advice on trademark registration in the United States, as well as assist you in preparing all the necessary documents.

photo 2021 03 01 22 02 06

The main thing is not the form, but the content - this statement is true, but not when it comes to industrial design. This object of intellectual property rights implies the appearance of the product or its part, which is determined, in particular, by lines, contours, color, shape, texture or material of the product, its decoration.
Industrial design can protect your rights to the designs of the car, the machine, elements of furniture, footwear, clothes, a headdress, ware, a doll, drawing of fabric, accessories, various gadgets, the musical instrument, sports stock, glasses, packing, cutlery, jewelry, website, interior, etc.
However, the registration of an industrial design requires its compliance with the criteria of protection, namely the industrial design must be new and have an individual character.
An industrial design shall be considered new if no identical industrial design has been previously made public. Industrial designs are considered to be identical if their essential features differ only in minor details.
In the process of establishing the novelty of the industrial design, Ukrainian Intellectual Property Institute takes into account any information that became publicly available before the date of application, and if priority is claimed, before the date of priority, including the content of all previously received applications, except those that are considered withdrawn on that date, revoked or a decision was made to refuse state registration of the industrial design and the possibility of appealing such decisions was exhausted.
An industrial design shall be deemed to have an individual character if the general impression it makes on an informed user differs from the general impression made on such user by any other industrial design communicated to the public.
Yaremchuk & Partners will assist you with the registration procedure of your industrial design, including preliminary legal advice and preparation of all necessary documents.

photo 2021 02 25 22 17 37

Головне не форма, а зміст – це твердження є справедливим, але тільки не тоді, коли справа стосується промислового зразка. Цей об’єкт права інтелектуальної власності представляє собою зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою або матеріалом виробу, його оздобленням.
Промисловим зразком Ви можете захистити права на розроблений Вами дизайн автомобіля, верстата, елементів меблів, взуття, одягу, головного убору, посуду, ляльки, малюнка тканини, фурнітури, різноманітних гаджетів, музичного інструменту, спортивного інвентарю, окулярів, упаковки, столових приладів, рами картини, ювелірного виробу, сайту, інтер'єру тощо.
Однак для реєстрації промислового зразка необхідна його відповідність критеріям охороноздатності, а саме промисловий зразок має бути новим і мати індивідуальний характер.
Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома раніше. Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.
У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету, у тому числі зміст усіх раніше одержаних заявок, крім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або щодо них прийнято рішення про відмову в державній реєстрації і вичерпано можливості оскарження таких рішень.
Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.
ЮКГ «Яремчук і партнери» допоможе Вам з процедурою реєстрації Вашого промислового зразка, включаючи попередні консультації та підготовку всіх необхідних документів.

photo 2021 02 25 22 17 37

Режим в’їзду в Україну може бути як візовий, так і безвізовий, в залежності від держави, з якої іноземець прибуває в Україну. В умовах візового режиму іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи. Якщо з паспортом проблем виникнути не повинно, то процедура отримання візи вимагає затрат ресурсів та обізнаності вимог відповідного законодавства. Пропонуємо піти від зворотного і розібратися, які існують підстави для відмови в наданні візи.
Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні візи у разі:
• загрози національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;
• перебування у базі даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;
• подання недійсного паспортного документа або паспортного документа, що належить іншій особі;
• подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;
• відсутності дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;
• відсутності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;
• відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування;
• відсутності документів, що дають можливість встановити намір заявника залишити територію України до закінчення дії візи;
• звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам якісні юридичні консультації з приводу підстав перебування в Україні іноземцем, отримання візи будь-якого типу, посвідки на тимчасове проживання/на постійне проживання, отримання дозволу на імміграцію, а також допоможе Вам в підготовці всіх необхідних для цього документів.

photo 2021 02 25 22 17 38