Пресс-центр

A widespread and universal form of business in the United States is the Corporation. This form of enterprise is suitable for those who plan to attract investment, open accounts in the US (personal, investment and corporate), receive an official salary and then obtain a long-term visa with the prospect of obtaining permanent resident status (Green Card), and after 5 years – a status of a citizen. The corporation is suitable for medium and large companies, as well as for companies with many shareholders.
The following advantages of C-Corporations can be distinguished:
• limited liability (personal assets of shareholders are protected when it comes to liability for business debts and actions of the corporation);
• the ability to generate capital (raising funds through the sale of shares);
• corporations report taxes separately from their owners. The owners of the corporation pay only taxes on corporate profits received in the form of wages, bonuses and dividends;
• attracting potential employees (corporations attract highly qualified employees because they offer competitive advantages and the possibility of partial ownership through stock options).
However, there are potential disadvantages of C-Corporations:
• expensive and time-consuming enterprises for start-up and operation;
• double taxation (corporations are taxed twice - when the company makes a profit and when dividends are paid to its shareholders);
• a lot of reporting documents (corporations are largely regulated by federal, state and in some cases local agencies, there is a large number of documents related to this type of organization).
Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group, in cooperation with an American partner law firm, will provide you with the legal advice on the potential registration of your business in the United States, prepare a package of necessary documents, and assist in the process of registration of a legal entity in the United States.

79538937 2604654736277931 2640171106144616448 n

Широко розповсюдженою й універсальною формою бізнесу в США є корпорація (Corporation). Така форма підприємства підходить для тих, хто планує залучати інвестиції, відкрити рахунки в США (особисті, інвестиційні та корпоративні), отримувати офіційну зарплату і згодом отримати довгострокову візу з перспективою отримання статусу постійного жителя (Green Card), а через 5 років - громадянина ( citizen) США. Корпорація підходить для компаній середнього та великого розміру, а також підприємств з безліччю акціонерів.
Можна виділити наступні переваги корпорації С:
• обмежена відповідальність (особисті активи акціонерів захищені, коли справа доходить до відповідальності за борги бізнесу і дії корпорації);
• можливість генерувати капітал (залучення коштів через продаж акцій);
• корпорації звітують про податки окремо від своїх власників. Власники корпорації платять тільки податки з корпоративного прибутку, що виплачується їм у вигляді заробітної плати, премій і дивідендів;
• залучення потенційних співробітників (корпорації залучають висококваліфікованих співробітників, оскільки вони пропонують конкурентні переваги і можливість часткового володіння за допомогою опціонів на акції).
Однак існують і потенційні недоліки корпорації С:
• дорогі і трудомісткі підприємства для запуску і експлуатації (відкриття компанії вимагає великих витрат на запуск, експлуатацію та податки);
• подвійне оподаткування (корпорації оподатковуються двічі - коли компанія отримує прибуток, і коли дивіденди виплачуються акціонерам);
• багато звітної документації (корпорації в значній мірі регулюються федеральними, державними і в деяких випадках місцевими агентствами, збільшується кількість документів, пов'язаних з цією організацією).
ЮКГ «Яремчук і партнери» у співпраці з американською юридичною фірмою-партнером надасть Вам усі необхідні юридичні консультації з приводу потенційної реєстрації Вашого бізнесу в США, підготує пакет необхідних документів, а також допоможе у безпосередньому процесі реєстрації юридичної особи в США.

79538937 2604654736277931 2640171106144616448 n

You can choose any of the following options for TM registration in France:
• through a national agency;
• by applying for registration of an EU trademark at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO);
• through an international agency under the Madrid system.
An application for trademark registration in France can be filed by both an individual and a legal entity. Residents of the EU countries, as well as Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland, can apply directly to the French National Institute of Industrial Property, while other applicants need the services of a French patent attorney.
Trademark in France is subject to registration in verbal, visual, combined, three-dimensional, multimedia, audio and other forms. The trademark must have a sufficient degree of distinctiveness.
France applies the International Classification of Goods and Services, so before applying it is necessary to determine the list of classes within 45 available, in which the TM will be registered.
After filing a French application, the trademark owner has the right to submit the same applications in Europe or abroad within six months.
Trademark registration in France is valid for 10 years, with the possibility of extension for 10-year periods subject to payment of the relevant fees.
If you plan to register your own trademark in France, Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group will provide you with legal advice and help you choose the most appropriate way of registration, as well as help you prepare all the necessary documents to apply for registration of your trademark.

121644092 3420385998038130 8325725599869512397 n

Ви можете обрати будь-який з наступних варіантів реєстрації ТМ у Франції:
• через національне відомство;
• шляхом подачі заявки на реєстрацію Європейської торгової марки;
• через міжнародне відомство за Мадридською системою.
Заявка на реєстрацію товарного знака у Франції може бути подана як фізичною, так і юридичною особою. Подати заявку безпосередньо в Національний інститут промислової власності Франції можуть резиденти країн ЄС, а також Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну і Швейцарії, інші заявники мають скористатися послугами місцевого представника, тобто патентного повіреного Франції.
Реєстрації у Франції підлягає товарний знак у словесному, образотворчому, комбінованому, об'ємному, мультимедійному, звуковому та іншому вигляді. Торговельна марка повинна володіти достатнім ступенем розрізняльної здатності.
Франція застосовує Міжнародну класифікацію товарів і послуг, тому перед подачею заявки необхідно визначитися з переліком класів в межах 45 доступних, в яких буде зареєстрована ТМ.
Після подачі французької заявки власник торговельної марки отримує правопротягом шести місяців подати такі ж заявки в Європі або за кордоном.
Реєстрація торговельної марки у Франції дійсна протягом 10 років, з можливістю продовження на 10-ти річні періоди за умови сплати відповідних зборів.
Якщо ви плануєте зареєструвати власну торгову марку на території Франції, фахівці ЮКГ «Яремчук і партнери» нададуть Вам юридичну консультацію і допоможуть обрати найбільш доцільний спосіб реєстрації, а також допоможуть зібрати всі необхідні документи для подачі заявки на реєстрацію Вашої торговельної марки.

121644092 3420385998038130 8325725599869512397 n

В житті бувають ситуації, які ми не можемо передбачити чи заздалегідь спланувати. Наприклад, іноземець, в’їзджаючи до України за короткостроковою візою, чітко уявляє строк свого перебування тут, однак в силу певних обставин він вимушений залишитися в Україні ще на деякий час. Українським законодавством передбачений ряд обставин, за яких строк перебування іноземця на території України може бути подовжений.
Перш за все, може бути продовжено строк перебування лише іноземцю або особі без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та лише за наявності законних підстав.
Для іноземця, який приїхав за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду, такими підставами можуть виступати: лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації. В цих випадках строк перебування подовжується за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну.
Документи про продовження строку перебування в Україні оформляються на підставі письмових звернень іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніш як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку їх перебування на території України.
У продовженні строку перебування іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в разі відсутності для цього підстав та достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам якісні юридичні консультації з приводу підстав перебування в Україні іноземцем, отримання візи будь-якого типу, посвідки на тимчасове проживання/на постійне проживання, отримання дозволу на імміграцію, а також допоможе Вам в підготовці всіх необхідних для цього документів.

photo 2021 06 15 14 26 37