Пресс-центр

Amazon founder Jeff Bezos once said, "A personal brand is what people say about you when you're not in the room." That is, this is how others see you, or so: a personal brand is how you present yourself to others. Therefore, we offer to consider the 5 guarantees of a personal brand.
• Self-identification: who are you? What traits make you stand out from the crowd? Can you inspire people, capture the attention of the audience? These are the first and probably the most important questions to be answered.
• Values and goals: this point logically follows from the previous one, every famous person has certain guiding principles and goals in life. Transmitting the proper values, and most importantly real following them, is the key to gaining credibility among the audience.
• Professionalism or what is your superpower? It is not necessary to be a multi-profile specialist - you can become an expert in one field, but you must be unsurpassed, that is, have significant competitive advantages in this market.
• Image and reputation: we must not forget that any brand is first of all a set of successful marketing decisions that form a certain positive image. Here, the visual impression is important, when your style of dress, manner of behavior, gestures, speech, etc. complement your personal traits.
• As a personal brand is created over a long period of time and requires an individual, unconventional approach, significant efforts for its promotion, it must be secured as much as possible with the available legal instruments, and there should be a regular monitoring of the violation of exclusive rights.
Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group is ready to assist you in creating and registering your brand, including all necessary legal advice, development of the main idea and brand image based on your goals and wishes, as well as preparation of brand implementation system (platforms, communications, visualization).

photo 2021 07 27 10 51 16

Одного разу засновник Amazon Джефф Безос сказав: «Особистий бренд – це те, що про вас говорять люди, коли вас немає в кімнаті». Тобто це те, як Вас бачать оточуючі, або так: персональний бренд – це те, як Ви себе презентуєте світу. Тому пропонуємо розібратися в 5 запоруках персонального бренду.
• Самоідентифікація: хто ви? Які риси вирізняють Вас як особистість серед інших? Чим Ваша постать здатна надихнути, захопити, привернути увагу аудиторії? Це найперші і, мабуть, найважливіші питання, на які слід сформулювати відповіді.
• Цінності і цілі: цей пункт логічно витікає з попереднього, адже будь-яка відома особистість має в житті певні керівні принципи та цілі, яких вона прагне. Транслювання правильних цінностей, а головне реальне слідування їм, є запорукою здобуття авторитету серед аудиторії, а отже розвитку Вашого персонального бренду.
• Професіоналізм або у чому ваша супер-сила? Не обов'язково бути професіоналом широкого профілю - можна стати експертом в одній сфері, але Ви маєте розбиратися в ній бездоганно, тобто мати вагомі конкурентні переваги на цьому ринку.
• Образ і репутація: не можна забувати, що будь-який бренд – це перш за все сукупність вдалих маркетингових рішень, що формуюють певний позитивний образ. Тут важливе візуальне враження, коли до особистісних рис доєднуються ваш стиль одягу, манера поведінки, жести, мова і т.д.
• Оскільки персональний бренд створюється протягом тривалого часу і вимагає індивідуального підходу, значних зусиль для «розкрутки», то його необхідно максимально убезпечити за допомогою наявних правових інструментів, а також слід регулярно проводити моніторинг порушення виняткових прав.
Юридична консалтингова група «Яремчук і партнери» готова допомогти Вам в створенні та реєстрації Вашого персонального бренду у якості торговельної марки, що безпосередньо включає всі необхідні юридичні консультації, розробку основної ідеї та образу бренду, що засновані на Ваших цілях та побажаннях, а також підготовка системи впровадження персонального бренду (майданчики, комунікації, візуалізація).

photo 2021 07 27 10 51 16

Для того, щоб отримати правову охорону ТМ в зарубіжній країні (країнах) Ви можете:
• подати заявку до відомства держави, у якій бажаєте одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію торговельної марки в країні подання;
• зареєструвати торговельну марку в іноземних державах згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
Відповідно до національної процедури Ви маєте подавати заявки на реєстрацію ТМ в патентні відомства кожної іноземної країни окремо. Мадридська система дозволяє через одну процедуру реєстрації отримати правовий захист торговельної марки у декількох країнах, котрі також підписали Мадридську угоду.
Реєстрація через патентне відомство потребує використання послуг закордонних патентних повірених. При застосуванні Мадридської системи відсутня потреба знаходити фахівців з інтелектуальної власності закордоном, оскільки заявка на реєстрацію подається в Укрпатент.
Всі документи, необхідні для реєстрації, мають бути перекладені на мову країни подачі заявки, якщо Ви реєструєте ТМ через національне патентне відомство іноземної держави, а відповідно до Мадридської системи реєстрації міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою.
Реєстрація через патентне відомство передбачає сплату мита та зборів у валюті країни, де здійснюється реєстрація, в той час як міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.
У разі реєстрації торговельної марки через національне патентне відомство іноземної держави відсутня залежність здійсненої реєстрації від національної (в Україні), що в свою чергу має місце у Мадридській системі міжнародної реєстрації знаків.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам юридичні консультації, а також необхідний комплекс послуг із реєстрації Вашої торговельної марки в іноземних державах.

photo 2021 07 27 10 49 41

In order to obtain legal protection of a trademark in a foreign country (countries) you can:
• apply to the patent office of the state in which you wish to obtain protection in accordance with the law and regulations governing the registration of a trademark in the country of filing;
• register a trademark in foreign countries in accordance with the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.
According to the national procedure, you must apply for the registration of a trademark in the patent offices of each foreign country separately. The Madrid system allows you through one registration procedure to obtain legal protection of a trademark in several countries that have also signed the Madrid Agreement.
Registration through a patent office requires the services of foreign patent attorneys. When applying the Madrid system, there is no need to find specialists in intellectual property abroad, as the application for registration is submitted to Ukrpatent.
All documents required for registration must be translated into the language of the filing country if you register the TM through the national patent office of a foreign state, and according to the Madrid registration system, the international application is in French or English.
Registration through the patent office involves the payment of duties and fees in the currency of the country of registration, while the international duty is paid in Swiss francs directly to the WIPO International Bureau.
In the case of trademark registration through a national patent office of a foreign state, there is no dependence of the registration on the national one (in Ukraine), which in turn takes place in the Madrid system of international registration of marks.
Yaremchuk & Partners will provide you with legal advice, as well as the necessary range of services for the registration of your trademark in foreign countries.

photo 2021 07 27 10 49 41

У сучасному світі людина щодня стикається з новими викликами і труднощами, які необхідно долати. Часом самостійно вирішити те чи інше питання складно. Сьогодні є люди, професійна діяльність яких полягає в тому, щоб допомогти клієнту розібратися в цілях і шляхах їх досягнення з різних сфер життя. Це коучі, ментори, тренери. Такого роду професіонали стають все більш затребуваними. Однак, чим успішніше коуч, тим більше у нього не тільки клієнтів, але й конкурентів, а тому виникає потреба отримати правову охорону свого імені, своїх напрацювань і бізнесу в цілому. Одним із способів розкрутки бізнесу коуча чи тренера, підвищення впізнаваності його особистого бренду і, одночасно, захисту від недобросовісної конкуренції, є реєстрація торгової марки.
Що зареєструвати коучу в якості товарного знаку? Якщо Ваш бізнес розвинений на тлі особистого бренду, то має сенс реєструвати Ваше ім'я і прізвище в якості ТМ.
Відповідно до українського законодавства об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена.
Однак така реєстрація має свої особливості і обмеження. Наприклад, не реєструються як ТМ позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
Переваги реєстрації товарного знака для коуча/тренера/ментора:
• більша довіра споживачів і симпатія до його послуг;
• товарний знак обов'язковий для продажу франшизи і укладення відповідного договору;
• підвищення вартості бізнесу коуча;
• тільки зареєстрована ТМ є дієвим інструментом для боротьби з недобросовісними конкурентами;
• товарний знак - головна складова будь-якої успішної рекламної компанії, що викликає впевненість в якості послуг і товарів.

photo 2021 07 29 05 26 00 2